Skip to content

Caràcter propi

IDEARI DE L’ESCOLA “LA IMMACULADA” DE LA FUNDACIÓ “EDUCACIÓ CATÒLICA” DE LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

NOTA PRÈVIA

La Fundació Educació Catòlica, entitat canònica sense ànim de lucre instituïda pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en compliment dels seus fins propis, assumeix la responsabilitat de ser propietària i titular de l’Escola “La Immaculada” a Sant Vicenç dels Horts, com a efecte de la seva adquisició de mans de l’antiga titular i propietària, la Congregació de les Germanes de la Doctrina Cristiana.

D’acord amb els objectius de la Fundació que figuren en els seus estatuts (cf. art. 2), el principi bàsic que regeix l’ideari de l’escola és que ell es concep com un instrument al servei de la societat i de l’Església, des de la seva oferta específica d’una “educació cristiana catòlica”.

 

ARTICLES

D’aquest principi es deriven els següents articles.

1) Que l’escola és un espai, no només d’instrucció o capacitació instrumental de l’alumne, sinó abans de res és un lloc pròpiament educatiu en tant que la seva oferta formativa arriba a la persona, en totes les seves dimensions.

2) Que, com tota acció educativa, l’oferta de l’escola es basa en uns fonaments, que determinen totes les seves tasques més concretes. Aquests fonaments són la concepció del món i de la vida humana, que dimanen de la fe cristiana i que en el seu conjunt pot denominar-se com “humanisme cristià”.

3) Que aquest humanisme cristià, basat en el principi que en Jesucrist trobem la plenitud de tot el que és humà, lluny de restringir o coartar l’educació, és un suport i una força motivadora del servei educatiu. Al mateix temps és una llum que il·lumina i transforma tot el que es percep com veritablement humà en la tasca educativa. De fet tot judici o discerniment de la realitat, que es realitza constantment en l’educació, es basa sempre en valors de referència i aquests valors es fonamenten en creences.

4) L’Escola és una institució, una estructura, un organisme, al servei de les fites que s’expressen en aquesta identitat. Però ni la institució per si mateixa, ni l’ideari, ni els reglaments, els mètodes o programes, són garantia d’un funcionament acceptable de l’escola. Són les persones, sobretot els educadors, la clau de l’oferta i el projecte educatiu. La identitat catòlica de l’escola li permet estar obert a incorporar al seu quadre d’educadors i col·laboradors a qualsevol professional competent, que conegui, respecti () aquest ideari i treballi coherentment amb ell, intentant oferir un testimoni conseqüent en la seva vida. Igualment l’Escola roman oberta a rebre a tot alumne o família, de qualsevol cultura, condició social, nacionalitat, religió, que conegui i accepti aquest ideari, mantenint sempre el principi d’atenció als més necessitats.

5) En aquest sentit, el treball educatiu es realitzarà buscant sempre la tasca en equip, mitjançant la col·laboració, la mútua ajuda i la unitat d’acció. Però, d’acord amb aquest ideari, l’escola aspirarà a crear una veritable comunitat educativa, de manera que, no només hi hagi un grup funcional en vistes a una major eficàcia pedagògica, sinó que en ell es donin signes de fraternitat,

en la qual la persona sigui acollida, respectada i valorada per ella mateixa. El funcionament normal de l’escola mantindrà, per això, un estil participatiu, segons el qual tots els membres de la comunitat educativa, puguin comunicar les seves aportacions per a la millora de la tasca educativa, respectant les competències que corresponen als càrrecs establerts per la llei i la organització interna de l’escola.

6) Aquest ideari compromet a l’escola, segons la convicció que hi ha la veritat de les coses, tant científica, tècnica, com existencial humana, a conrear la passió pel saber i per viure aquesta veritat. Sobretot estimularà la recerca i vivència de les veritats últimes de la vida, el fonament dels valors i virtuts humanes i cíviques.

7) Aquestes veritats permetran als alumnes, per una banda, adquirir una visió positiva del món, i de l’altra, mantenir una actitud creativa i crítica davant si mateixos i la societat en general. Igualment els capacitarà per trobar raó i sentit de les seves vivències, per petits que siguin, de manera que integrin aquestes vivències en el seu procés personal de maduració progressiva.

8) L’escola ofereix institucionalment la classe de religió catòlica, com a assignatura acadèmica, segons el currículum i els continguts establerts per l’autoritat eclesiàstica per a cada nivell. Ofereix així mateix celebracions de la fe catòlica, respectant la voluntat de les famílies que no vulguin la participació dels seus fills en elles. Igualment l’escola afavorirà la integració eclesial i conrearà el sentit de pertinença comunitària, parroquial, diocesana, etc.

9) La preservació de la identitat de l’escola no serà obstacle per desenvolupar una educació marcadament personalitzada i plural, per tal que cada alumne desenvolupi les seves capacitats específiques i s’atengui als alumnes que requereixin un tracte especial, sempre que es compti amb els mitjans necessaris per a això.

10) Respectant la identitat educativa de l’escola, aquesta es mantindrà oberta a tota possible millora pedagògica i educativa, així com a tota col·laboració amb altres centres i organismes educatius, quan es consideri beneficiosa per a la seva eficàcia educativa.

11) En aquest sentit el centre sol·licita i està disponible al concert amb l’autoritat educativa, basant-se en la seva condició de servei a la societat i emparant-se en el dret fonamental de llibertat educativa, que ostenten els pares de família.